Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Xue Yi Xiu Pu 雪宧绣谱

Xue Yi Xiu Pu 雪宧绣谱

Price :
$0.99

Author

Shen Xuezhi 清-沈雪芝


FormatDESCRIPTION

  绷有三:大绷旧用以绣旗袍之边,故谓之边绷;中绷旧用以绣女衣之袖缘,故谓之袖绷;小绷用绣童履女鞵之小件,谓之手绷。绷广以绣地之幅为度,小绷今多不用。大绷有广至丈者,适于大件,不常用。常用者为中绷,故举以为例。中绷横轴,内外各长二尺六寸。轴两端各三寸方,中二尺圆。方端之内,一寸八分,有贯闩之眼。(闩《字汇》:“数还切、音掮,门横栏也俗读如闪。)眼广一寸二分,高外轴居中四分,内轴居中三分。闩之牡笋如眼,其长一尺八寸四分。如另图。闩之内端一寸起眼,若小豆,若雁行,距各七分,凡十四眼。
  绷布用旧织火布,接绣地之两端,广狭视绣地为度。
  绷边竹如粗箸,左右各一,长无定,适中一尺。
  绷绳左右各一,白棉纱十四股为之。
  绷钉左右各一,长一寸五六分。