Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Jing Hua Kang Kai Zhu Zhi Ci 京华慷慨竹枝词

Jing Hua Kang Kai Zhu Zhi Ci 京华慷慨竹枝词

Price :
Free

Author

Wu Luru 清-吾庐孺


FormatDESCRIPTION

议员
轻车疾马走燕京,天下兴亡在此行。
只为个中滋味好,大家所以负苍生。
帝国统一党
洛阳纸上谈经济,宣武城南记姓名。
又是一年芳草绿,诸兄何以答升平?
国民
当兵纳税是当然,何必要求分外权。
国有一钱民一血,犬羊牛马有谁怜?
东三省代表
兴仁赴义先天下,著足鞭先世所难。
不料中原人意足,穷途都唱大刀还。
巡警
市巷通衢自指挥,提刀策马走如飞。
闾阎守望凭谁助?都在朱门队队围。