Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Mao Shi Gu Yue Yin 毛诗古乐音

Mao Shi Gu Yue Yin 毛诗古乐音

Price :
Free

Author

Zhang Yulun 清-张玉纶


FormatDESCRIPTION

 睢【睢音朱韵凡并列之字音韵仿此下同 关睢】 举【举音祖韵 大叔于田 有瞽 烝民】 具【具音着韵 无羊】
 筥【采苹 采菽 良耜】 据【柏舟】
 罝【兔罝】 窭【北门】 臄【行苇】
 驹【汉广 皇皇者华 角弓】 匊【采绿】 瞿【东方未明 蟋蟀】
 居【鹊巢 蟋蟀 羔裘 葛生 出车 祈父 我行其野 鱼藻 韩奕】 鞠【谷风 转祖音鞠韵 齐南山】 踽【杕杜】
 枸【南山有台】
 车【何彼秾矣 出车 何人斯 韩奕 江汉】 虡【有瞽】
 秬【閟宫】
 琚
 【 木瓜 有女同车】 句【行苇】
 椐【皇矣】 苟【抑】
 笱【谷风 小弁】
 耇【南山有台 行苇】