Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Mao Shi Jing Yan Jiang Yi 御制题絜斋毛诗经筵讲义

Mao Shi Jing Yan Jiang Yi 御制题絜斋毛诗经筵讲义

Price :
Free

Author

Yuan Xie 宋-袁燮


FormatDESCRIPTION

  臣闻志者心之所期也所期者如此故所就亦如此登髙山者期至于顶斯至之矣涉巨川者期达于岸斯达之矣所期者大则其规模亦大所期者远则其谋虑亦远夫惟远且大也故谓之志古之人君耻以中常自处而必欲成大有为之事业斯可谓人君之志也古之后妃不以小善自足而必欲辅人君之所欲为斯可谓后妃之志矣夫惟天作之合同心协济所以徳业巍巍至于今仰之卷耳者可以为酒之物也顷筐者易盈之器也易盈而不盈其心固有在矣臣下行役于外而后妃轸念于内故因卷耳之采而思酒醴之成足充吾君劳赐之用此是诗之所以作也人之远役必思其家故谓之怀人是人也固尝寘诸周行矣今其奉命而行踰越险阻而马至于虺隤言其病也玄马色变而黄亦病也马病如此人劳可知酌以金罍兕觥少解其懐伤之心此所谓体羣臣者也曰瘏曰痡仆与马俱病矣盖至于是其劳益甚复云何哉惟有长吁而已写其勤劳嗟叹之状以着其思念贤者之心何其所志之远且大哉夫臣下之劳人君之所当念后妃何预焉今亦切切如是无乃思出其位乎曰此则古之后妃所以过人也凡人之情朝夕思念不出乎蕞尔形体之微茍利于巳经之营之无所不至岂复为当世计乎今也身居乎此而念及于彼惨怛嗟叹惟恐无以慰贤者之心夫贤士大夫吾君所资以共治也得贤则安不得贤则危利害相关如此是乃后妃之所当念也岂可谓出其位之思乎唐长孙后毎对太宗称魏征之直以社稷臣名之保护其贤成太宗纳谏之美呜呼其有古后妃之遗风哉