Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Lin Ding Zhi 临汀志

Lin Ding Zhi 临汀志

Price :
$0.99

Author

Hu Taichu 宋-胡太初


FormatDESCRIPTION

  《禹贡》“扬州之域,星纪牛女分之间”,《周官 职方氏》“七闽之地”,春秋时,勾践灭吴,兼闽而有之,是为闽越,无诸、摇皆其后也。秦灭诸侯,置闽中郡。汉高帝五年,立无诸为闽越王,王闽中。孝惠三年,以摇功多无诸,更封摇东海王,都东瓯。《通典》云:“今永嘉地”。【武帝元封元年,取闽粤,诏徙东越人《通典》云:“即闽州地。”江淮间而墟其地。后汉永和三年,分建安置晋安郡〔1〕,领县八,其一为新罗,而汀基于此。唐志云:“汀州治新罗。”宋、齐因之,陈以建安郡改置闽州,又改丰州,隋平陈,改泉州,皆隶焉。唐开元二十四年〔2〕始开福、抚二州山洞置汀州,取长汀溪名之。旧图经云:“水际平沙曰汀。”又云:“南、丁位也。以水合丁,于文为汀。”天宝元年,改临汀郡。乾元元年,复为汀州,领县四。长汀、宁化、龙岩、沙县〔3〕。初治新罗,《唐会要》云:“天宝元年八月二十四,改新罗县为龙岩县。”则今之龙岩,盖州之故治也。去州四百里。后迁长汀村,在今上杭县北十五里,名曰旧州。去州二百五十里。又迁东坊口,去今州治五里,亦名旧州。大历四年,刺史陈剑奏迁白石,即今治是也。唐志云:“治新罗,大历四年,迁白石。”皆长汀县地。《唐会要》云:“大历十四年正月二十六日,移汀州于长汀县白石乡。”未详孰是。〔4〕十二年,割龙岩县隶漳州。唐末盗兴,江淮王绪南入汀、漳,王潮与其弟审知执绪,唐因以潮为福建观察使,建、汀举籍听命。后称闽,历朱梁、后唐,皆属焉。晋开运元年,朱文进杀王氏子弟,以许文缜〔5〕来守。未几,王延政之势复张,解后〔6〕,有以虚声至者,文缜惧不克守,以州降延政。李璟兵攻破建州,并而有之。保大四年,割沙县置剑州〔7〕,迄晋、汉、周皆属南唐。宋朝开宝七年,南唐亡,悉入图籍,仍旧隶福建路,领县二。长汀、宁化。淳化五年,并〔8〕上杭、武平二场并为县,割长汀县地隶之。元符元年,析长汀、宁化地县清流。绍兴三年,又析长汀地县莲城。今为县六:长汀,倚郭;宁化,在州东北一百七十五里;上杭,在州南二百四十里;武平,在城西南二百七十里;清流,在州东北二百一十七里;莲城,在城南一百七十里。】