Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

San Xing Shan Chuan Ji 三姓山川纪

San Xing Shan Chuan Ji 三姓山川纪

Price :
Free

Author

Qi Junzao 清-祁寯藻


FormatDESCRIPTION

三姓山川纪
窝肯河即倭和江,在三姓城东,河水由东南老岭山北发源,曲绕至城东北窝肯哈达西山根,入松花江汇流。自河源至河口,计程二百二十里,自河口西南至姓城三里。
窝肯哈达山在三姓东北松花江南岸、窝肯河东岸,约高八十余八[原文衍一“余”字]丈。其山迤南十三里相接山脉不断,约高五六十丈,东西阔六七里不等,来脉俱与迤东北朱尔山相连。自窝肯哈达山根至城五里。
马鞍山在城东南、窝肯河北岸,约高四十余丈,南北向长,周围各五里。其来脉相接窝肯哈达山,东南至土龙山一百二十里。自马鞍山根起,西北至城十八里。
朱尔山在窝肯哈达山迤东,约高三百余丈,周阔十五里余,其东北相接巴彦哈达等山脉毗连。自朱尔山而西至三姓十里。
巴彦哈达山在城东北松花江南岸,约高五十余丈,周围十二里,山脉与朱尔山相连。自山根东北至巴彦<氵通>靖边后路防营炮台五里,自巴彦哈达而西南至三姓二十五里。
阿吉玛玛山在三姓东北松花江南岸,约高十余丈,南北长三十余里,东西阔十余里。由阿吉玛玛山根而西南至三姓三十八里。