Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Liu Chao Tong Jian Bo Yi 六朝通鉴博议

Liu Chao Tong Jian Bo Yi 六朝通鉴博议

Price :
Free

Author

Li Tao 宋-李焘


FormatDESCRIPTION

  臣焘曰自吴主孙权卜宅江南以至东晋宋齐梁陈皆祖相仍袭以为国都其间边防之要害可得而论吴之备魏东晋之备五胡宋齐梁之备元魏陈之备高齐周隋力不足者守江进图中原者守淮得中原而防北冦者守河摭而言之莫不有说吴有强敌无上岸之情陈之国势已弱不能进取故其所守止于江自晋迄梁惟宋武帝守河其余皆保淮为固或守淮西或守淮北或守淮南若夫江之所守吴纪陟所谓西陵至江都凡五千七百余里险要必争之地不过数四东晋以后谓荆江扬为三流是也至于守淮则淮西之镇莫大于垂瓠淮北之镇莫大于彭城淮南之镇莫大于寿春而沿河之地曰洛阳曰虎牢曰滑台曰碻磝亦又分为四镇大扺守河而不能则守淮西淮北守淮西淮北而不能则守淮南画守长江则不足道东晋祖逖旣死之后诸将守淮至宋武帝东平广固西定关中始于河南列兵置守其后荥阳嗣位魏渡河侵四镇之地一时陷没文帝频年用师暂得而旋失之则其所守徒在于淮西淮北也迨明帝时薛安都以彭城叛常珍奇以垂瓠叛淮之西北遂为元魏所取则其所守又徒在于淮南也齐永元之际裴叔业又以寿春叛淮南之地复为元魏所取梁武帝旣复淮南厯侯景之乱其地没于高齐陵夷至于陈但以长江为境故陈氏无藩篱之固在六朝最为至弱无足怪者虽为六朝之君所守如此至于乗间攻取则亦不惮用兵吴之与陈虽皆守江吴围合淝陈攻寿春所争常在于淮甸东晋以还虽皆守淮晋讨慕容暐梁宋元颢所争亦在于河南然考其兵之所出不过二道一自建康济江或指梁宋或向青齐一自荆襄踰沔或掠秦雍或徇许洛东晋之祖逖庾亮禇裒殷浩桓温谢玄宋之武帝檀道济刘彦之萧斌思话梁之韦叡裴邃曹景宗陈庆之之徒北伐之师不由于此则由于彼中原有衅则进兵冦盗方强则入守史策所载皆可知矣况夫江南地险其固可恃曹公破荆州之威水步八十万犹丧师于赤壁其险固何如哉若夫东晋宋齐梁陈之君虽居江南中国也五胡元魏虽处神州夷狄也其事又与孙曹不同故五胡之盛无如苻坚其臣之贤则有王猛元魏之强无如佛狸其臣之贤则有崔浩王猛丁宁垂死之言以江南正朔相承劝苻坚不宜图晋崔指南方为衣冠所在厯事两朝常不愿南伐苻坚违王猛之戒故有淝水之奔佛狸忽崔浩之谋故有盱眙之辱虽江南之险兵不可攻而天意佑华亦不可以厚诬其实况以神圣文武之德皇天眷命奄有四海为天下君合蜀吴之全力以恢复中原为不难矣