Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Politics 政书

Politics 政书
Product Image Item Name+ Price

查海军战舰以铁甲为最,快船次之,蚊炮船为守口之用,鱼雷艇为辅助战守各船之用,至教练员弁、兵丁须有练船,转输饷械须有运船,侦探敌情须有信船,皆所以辅战船之用者,缺...

  国家设官分职以勷治理务在大法小廉殚荩诚而熙庶绩本都院德凉才薄忝任封疆吏治民生仔肩至巨一省之官箴即本都院之官箴一省之休戚即本都院之休戚用是夙夜惴惴履薄临深下车...

  国策卫鞅亡入秦孝公以为相史记惠文王十年张仪相秦更元七年乐池相秦按礼诸侯有上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等诸侯之大夫不世爵禄公孤国一人大国三卿皆命于天子次国三...

内札萨克蒙古内札萨克蒙古:此指内蒙古。札萨克,亦作“扎萨克”,蒙古语音译。官名,意为“藩封掌印”,即“一旗之长”。诸部落,壤地相错,形势相联,东接盛京、黑龙江,...

职官有犯知县办赈革审开复原官议处安抚奏:当涂知县赵汝和办理闻赈归来灾户并不由府核转一案。经臣审明具奏奉朱批:该部议奏。钦此。旋准部咨查例载:官员被参革审之案审系...

笞刑五 一十赎铜一斤二十赎铜二斤三十赎铜三斤四十赎铜四斤五十赎铜五斤......

  十五年耶律楚材进庚午元厯楚材为辽宗室通术数之学尤邃于太玄上召至处左右以备顾问楚材以金大明厯不应制庚午元厯上之颁行国内   角端见......

  元兴,其初未有法守,百司断理狱讼,循用金律,颇伤严刻。及世祖平安,疆理混一,由是简除繁苛,始定新律,颁之有司,号曰《至元新格》。仁宗之时,又以格例条画有关于...

  笞义曰:笞者,击也。又训为耻。言人有小愆、法须惩戒,微加棰(校记:通“捶”,丛刊本、岩本订之。元刻本俗体“扌”旁常与“木”旁相混。)挞以耻之。一十七下。二十、...

  《易》重咸恒,《诗》妬《关雎》,婚姻之道,其来尚矣。国朝以礼防民,至元八年,聊印颁降龙制,自议婚、过婿、见妇之父母凡七条,并斟酌文公婚聘,立为定式,以诏天下...