Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Jing Shi Yi Zhuan 京氏易传

Jing Shi Yi Zhuan 京氏易传

Price :
$0.99

Author

Jing Fang 汉-京房


FormatDESCRIPTION

  乾上乾下
  乾:
  纯阳用事。象配天,属金。与坤为飞伏,居世。【壬戌土,癸酉金。】《易》云:“用九,见群龙无首,吉”。【纯阳,用九之德。】九三,三公为应,肖乾乾、夕惕之忧。
  甲壬配外内二象,【乾为天地之首,分甲壬入乾位。】积算起己巳火,至戊辰土,周而复始。【吉凶之兆,积年起月,积日起时,积时起卦入本宫。】
  五星从位起镇星,【土星入西方,丽西北,居壬戌为伏位。】参宿从位起壬戌,【壬戌在世,居宗庙。】建子起潜龙,【十一月冬至,一阳生。】建巳至极,主亢位。【四月龙见于辰,阳极阴来,吉去凶生,用九吉。】
  配于人事:为首,【乾为首也。】为君父。【乾象坚刚,天地之尊,故为君父。】于类:为马,为龙。【天行运转不息。】
  降五行,颁六位。【十二辰分六位升降,以时消息吉凶。】居西北之分野,阴阳相战之地。《易》云:“战于乾。”【乾为阳,西北阴,阳入阴,二气盛必战。】
  天六位,地六气。六象,六包(虎易注:广西版《易占解读》为六色。两字都不可解,存疑。),四象分万物。阴阳无差,升降有等。【阴阳二十四候,律吕调矣。】人事吉凶,见乎其象,造化分乎有无。【故云:变动不居,周流六虚。】
  六位纯阳,阴象在中。【阳中阴,阴中阳。】阳为君,阴为臣;阳为民,阴为事。阳实阴虚,明暗之象,阴阳可知。【三五为阳,二四为阴,初上潜亢。】