Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Yuan Shi Ji Shi Ben Mo 元史纪事本末

Yuan Shi Ji Shi Ben Mo 元史纪事本末

Price :
Free

Author

Chen Bangzhan 明-陈邦瞻


FormatDESCRIPTION

  世祖至元十七年十二月漳州民陈桂龙兵起福建都元帅旺扎勒图等击走之桂龙及其兄子陈吊眼有众数万屯高安砦据之朝廷命旺扎勒图及副帅高兴讨之时建宁贼黄华势尤倡獗旺扎勒图先引兵压其境华惊惧乞降旺扎勒图奏以华为副元帅凡军行悉以咨之桂龙等乗高为险人莫敢进兴命人挟束薪进至半山弃薪走如是六日诱其矢石皆尽乃爇薪焚山斩首二万级桂龙遁走入畬洞
  十九年夏四月陈桂龙降初桂龙既遁陈吊眼犹拥众连五十余砦未下高兴等击斩之桂龙等遂帅其党来降诏流桂龙于边地十二月获福州叛贼林天成戮于市
  二十年三月广州新会林桂方赵良钤等拥众万余号罗平国称延康年号擒之九月象山县海贼尤宗祖等聚众剽掠海上哈喇台等招降之凡九千五百九十二人海道以宁冬十月建宁路总管黄华复反聚众十万号头陀军称宋祥兴年号破崇安浦城诸县复攻建宁诏史弼等引兵急击之华败走自焚余党悉溃