Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Huang Chao Jing Shi Wen San Bian 皇朝经世文三编

Huang Chao Jing Shi Wen San Bian 皇朝经世文三编

Price :
Free

FormatDESCRIPTION

中国文词之富丽字画之精工远胜他国惟其富丽精工故习之也难士人十年窗下苦费钻研如能成就即学成之士偶或荒弃亦必强半遗忘学者务乘年富力强之日专意研求而于他事实无暇讲求矣至于洋文虽亦不易学究不若华文之久需时日大凡西人于各事务求简便之法即学问一道亦复如是考其成字之法有用二十五字母有用二十六字母连合成声其连合之法简而易明虽幼稚亦能学习写字从同每见心灵手敏者学习二三年即能运笔或竟青出于蓝其用字母合成之法可以审音而成新字故于格致化学等书多有裨益若绎作华文则字有舍其本意而借用他意者有仿西字口音而无意义者种种难解读者若不求明西学者为之索解势必无由探讨其义将来其字用法渐广或可不用西文以讲新学然讲新学者日益众而万物之理亦日益明若欲粗识皮毛似仅读华文亦已可矣如欲明其奥旨则非习西学不为功当局者洞悉其情故令水师武备等学堂一律习学洋文不特水师武备学生所宜习也凡欲知洋务及一切新学者均宜习之此非人所难能之事试思古人周游列国无不习学各处方言文字以免扞格即今观之旗人在京供职固操官话余如广东福建等省其方言与官话悬殊而数处之人亦以学官话为要务彼学官话不以为难从可见吾华人习学洋文如果教育有方断非难事也原洋文二字而言即欧洲诸国之文而论之英法德三国之文为诸国之冠学者果能于此三国文字精通其一而从事各种西学自可绰有余裕又查此一百年内英文用处日新月盛至今日而北美洲奥洲印度国及海外岛大半悉用英文英国商务之盛甲于天下商贾往来咸以英文为便人苟能操英语虽遍走寰宇自可于所到之处与士大夫晋接即谓英文为五洲之官话谁曰不宜至于德法二国之文自亦宜习以备翻译之选究不若英文之用广也开武备学堂以德文授人似未尽美不若仿水师电报等学堂授以英文庶几赳赳者均可与西人洽或观西书西报以考察西国兵法等事期与西国武员并驾齐驱岂不美乎虽然吾华人之从事英文者现不乏人惟卒业而成大器者究亦有限愿有志者务造其极勿半途而废国家谁能多设英文书馆以养人材谓非社稷苍生之福耶