Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Jiu Zhang Suan Jing 九章算经

Jiu Zhang Suan Jing 九章算经

Price :
$0.99

Author

Unknown 佚名


FormatDESCRIPTION

 方田
〔一〕今有田广十五步,从十六步。问为田几何?
    荅曰:一亩。
〔二〕又有田广十二步,从十四步。问为田几何?
    荅曰:一百六十八步。
   方田术曰:广从步数相乘得积步。
   以亩法二百四十步除之,即亩数。百亩为一顷。
〔三〕今有田广一里,从一里。问为田几何?
    荅曰:三顷七十五亩。
〔四〕又有田广二里,从三里。问为田几何?
    荅曰:二十二顷五十亩。
   里田术曰:广从里数相乘得积里。以三百七十五乘之,即亩数。
〔五〕今有十八分之十二。问约之得几何?
    荅曰:三分之二。
〔六〕又有九十一分之四十九。问约之得几何?
    荅曰:十三分之七。
   约分术曰:可半者半之,不可半者,副置分母子之数,以少减多,更相减损,求其等也。以等数约之。
〔七〕今有三分之一,五分之二。问合之得几何?
    荅曰:十五分之十一。
〔八〕又有三分之二,七分之四,九分之五。问合之得几何?
    荅曰:得一、六十三分之五十。
〔九〕又有二分之一,三分之二,四分之三,五分之四。问合之得几何?
    荅曰:得二、六十分之四十三。