Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

San Yin Ji Yi Bing Zheng Fang Lun 三因极一病证方论

San Yin Ji Yi Bing Zheng Fang Lun 三因极一病证方论

Price :
$1.99

Author

Chen Yan 宋-陈言


FormatDESCRIPTION

  《经》云:常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,乃可诊有过之脉。或有作为,当停宁食顷,俟定乃诊,师亦如之。

  释曰:停宁俟定,即不拘于平旦。况仓卒病生,岂待平旦,学人知之。

  《经》云:切脉动静,而视精明,察五色,观五脏有余不足,六腑强弱,形之盛衰,可以参决死生之分。

  释曰:切脉动静者,以脉之潮会,必归于寸口。三部诊之,左关前一分为人迎,以候六淫,为外所因;右关前一分为气口,以候七情,为内所因;推其所自,用背经常,为不内外因。三因虽分,犹乃未备,是以前哲类分二十四字,所谓七表八里九道。七表者,浮芤滑实弦紧洪;八里者,微沉缓涩迟伏濡弱;九道者,细数动虚促结代革散。虽名状不同,证候差别,皆以人迎、气口一分而推之,与三部相应而说证。故《脉赞》曰:关前一分,人命之主,左为人迎,右为气口,神门决断,两在关后。而汉论亦曰:人迎紧盛伤于寒。以此推明,若人迎浮盛则伤风,虚弱沉细为暑湿,皆外所因;喜则散,怒则激,忧涩思结,悲紧恐沉惊动,皆内所因。看与何部相应,即知何经何脏受病,方乃不失病机也。其如诊按表里,名义情状,姑如后说。但《经》所述,谓脉者血之腑也,长则气治,短则气病,数则烦心,大则病进。文藻虽雅,义理难寻,动静之辞,有博有约。博则二十四字,不滥丝毫;约则浮沉迟数,总括纲纪。故知浮为风为虚,沉为湿为实,迟为寒为冷,数为热为燥。风湿寒热属于外,虚实冷燥属于内,内外既分,三因颖别,学人宜详览,不可惮烦也。

  《经》中所谓视精明者,盖五脏精明聚于目,精全则目明,神定则视审,审视不了,则精明败矣;直视上视,眩瞑 瞑,皆可兼脉而论病状也。