Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Yang Meng Jin Jian 养蒙金鉴

Yang Meng Jin Jian 养蒙金鉴

Price :
$0.99

Author

Lin Zhiwang 清-林之望


FormatDESCRIPTION

  《旧唐书》曰:白居易,字乐天。尝与元稹书曰:“仆始生六、七月时,乳母抱弄于书屏下,有指‘之’字、‘无’字示仆者,仆口未能言,心已默识。后有问此二字者,虽百十其试而指之不差,则知仆宿习之缘已在文字中矣。”

  《金史》曰:王庭筠,字子端,河东人。生未期视书识十七字。

  【二岁】

  《宋史》曰:曹彬,字国华,真定灵寿人。父芸,成德军节度都知兵马使。彬始生周岁,父母以百玩之具罗于席,观其所取。彬左手提干戈,右手持俎豆,斯须取一印,它无所视,人皆异之。

  《涌幢小品》曰:张扆,二岁从父官上党,所过山川、道里、厩置、若城郭、廨宇、园亭久而不忘。