Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Shen Meng Zi 伸蒙子

Shen Meng Zi 伸蒙子

Price :
Free

Author

Lin Shensi 唐-林慎思


FormatDESCRIPTION

  干禄先生曰治千乗之国与十室之邑孰难伸蒙子曰国易曰何以然哉曰治大以智治小以力智役众人力穷一身然则劳众孰与劳己之难乎夫工于材也有绳墨焉有斧斤焉绳墨以智也斧斤以力也布绳墨岂不易于运斧斤之劳乎矧绳墨误犹可移斤斧误其可移哉治国施教令非布绳墨邪治邑承教令非运斤斧邪则治国孰与于治邑之劳乎

  喻民[古今化民难易]

  干禄先生曰古民难化于今民乎伸蒙子曰今人易化曰古民性朴今民性诈安得诈易于朴邪曰朴止也诈流也止犹土也流犹水也水可决使东西乎土可决使东西乎且婴儿未有知也性无朴乎丱儿已有知也性无诈乎圣人养天下之民犹养儿也则古民婴然未有知也今民丱然已有知也化已有知孰与化未有知之难乎