Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Wei Zheng Shan Bao Shi Lei 为政善报事类

Wei Zheng Shan Bao Shi Lei 为政善报事类

Price :
Free

Author

Ye Liu 元-叶留


FormatDESCRIPTION

  孔子曰文武之政布在方册其人存则其政举其人亡则其政息然则为政岂易于言哉周衰道丧王政沦夷善善恶恶相为施设而天道福善祸淫之报不于其身于其子孙较然桴鼓由秦汉下见之史传杂出于百家之言多矣然而门分类别聚为全书贻鉴后人以禆国政者未见也余每恨之括苍叶君之子伯韶谒选京师以其子父所述为政善报事类书凡十卷因余方外友赵君虚一来访求序其端锓梓行之余读其书古今为政善恶报应之迹靡不该悉非特释余恨之为快搢绅之士苟志于忠君报国者不一读其书可乎读其书而上知文武之政则必能致吾君为尧舜之君使斯民为尧舜之民叶君之志可谓勤矣于政治岂小补云叶君名留字景良隐耀山林著书自乐赵君又诵其所为王昭君诗 【汉策诚如重玉颜要将信义动呼韩当时故杀毛延寿莫作真情悔恨看】 真知事君大体识安边长策者蜀先主诗 【天下英雄刘豫州一时几重老瞒忧若还落笔无知者难盖当年夫筯羞】 能发奸雄隐事足以盖失筯之耻深足敬爱余故乐序其说而嘉其成书之志焉延佑六年十一月既望集贤大学士荣禄大夫陈颢仲明父序