Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Er Nan Mi Zhi 二南密旨

Er Nan Mi Zhi 二南密旨

Price :
$0.99

Author

Jia Dao 唐-贾岛


FormatDESCRIPTION

  歌事曰风。布义曰赋。取类曰比。感物曰兴。正事曰雅。善德曰颂。
  风论一。风者,风也。即兴体定句,须有感。外意随篇目白彰,内意随入讽刺。歌群臣风化之事。
  赋论二。赋者,敷也,布也。指事而陈,显善恶之殊态。外则敷本题之正休,内则布讽诵之玄情。