Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Qi Guo Kao 七国考

Qi Guo Kao 七国考

Price :
Free

Author

Dong Shuo 明-董说


FormatDESCRIPTION

  国策卫鞅亡入秦孝公以为相史记惠文王十年张仪相秦更元七年乐池相秦按礼诸侯有上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等诸侯之大夫不世爵禄公孤国一人大国三卿皆命于天子次国三卿二卿命于天子一卿命于其君小国三卿一卿命于天子二卿命于其君每国下大夫五人上士二十七人大国之卿不过三命下卿再命小国之卿与大夫一命次国之上卿位当大国之中中当其下下当其上大夫小国之上卿位当大国之下卿中当其上大夫下当其下大夫至于周衰诸侯失制号令自己其名不一正卿当国皆谓之相楚谓之相亦谓之令尹荀子曰孙叔敖曰吾三相而心愈卑淮南子曰蘧伯玉为相又子产为郑国相孔子摄行鲁相事公仪休为鲁相战国又不可胜数矣

  左右丞相

  史记秦武王二年初置丞相樗里疾甘茂为左右丞相茂为左疾为右庄襄王又以吕不韦为丞相按物原云诸臣称丞自秦献公置丞相始是献公之时已置丞相武王特加左右之名耳杜氏通典曰丞相相国皆秦官金印紫绶掌丞天子助理万几曰丞相荀悦曰秦本次国命卿二人是以置左右丞相无三公官汉官仪云相国丞相皆六国时官余按二世已诛李斯乃拜赵高为中丞相是二世时又有中丞相矣