Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Qian Long Chao Nei Fu Chao Ben 乾隆朝内府抄本

Qian Long Chao Nei Fu Chao Ben 乾隆朝内府抄本

Price :
$1.99

Author

Unknown 佚名


FormatDESCRIPTION

内札萨克蒙古内札萨克蒙古:此指内蒙古。札萨克,亦作“扎萨克”,蒙古语音译。官名,意为“藩封掌印”,即“一旗之长”。诸部落,壤地相错,形势相联,东接盛京、黑龙江,西邻厄鲁特,南至长城,北逾绝漠,袤延万余里。

科尔沁六旗,在喜峰口东北八百七十里,东西距八百七十里,南北距二千一百里。东至札赖特界,西至札鲁特界,南至盛京边墙界,北至索伦界,至京千二百八十里。右翼旗,驻扎巴燕和硕和硕:满语,为“一方”之意。右翼前旗,驻扎席喇布尔哈苏。右翼后旗,驻扎恩马图坡。左翼旗,驻扎伊克唐噶里克坡。左翼前旗,驻扎伊克岳里泊。左翼后旗,驻扎双和尔山。

札赖特一旗,驻扎土伯新察汉坡,在喜峰口东北千六百里,东西距六十里,南北距四百里。东至杜尔伯特界,西与南均至郭尔罗斯界,北至索伦及杜尔伯特、科尔沁右翼后旗界,至京二千有十里。

杜尔伯特一旗,驻扎多尔克多尔坡,在喜峰口东北千六百四十里,东西距百七十里,南北距二百四十里。东至黑龙江界,西至札赖特界,南至郭尔罗斯界,北至索伦界,至京二千五十里。