Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Yuan Chao Dian Gu Bian Nian Kao 元朝典故编年考

Yuan Chao Dian Gu Bian Nian Kao 元朝典故编年考

Price :
Free

Author

Sun Chengze 清-孙承泽


FormatDESCRIPTION

  十五年耶律楚材进庚午元厯楚材为辽宗室通术数之学尤邃于太玄上召至处左右以备顾问楚材以金大明厯不应制庚午元厯上之颁行国内

  角端见

  十七年上灭回回国进师印度国铁门关见一兽鹿形马尾绿色而独角能为人言谓侍卫曰汝主宜早还上怪之以问耶律楚材楚材对曰此兽名角端日行一万八千里解四夷语是恶杀之物今大军西征已四年葢天道恶杀遣之以告陛下愿承天心宥此数国生命上然之即日班师又至正庚寅江浙乡试八月二十二日夜院中忽见一物驰过甚疾其状若猛兽传以为角端因以为赋题史记司马相如赋兽则麒麟角■〈角端〉按注郭璞曰■〈角端〉音端乃旄星之精也

  ○太宗朝

  卢沟禁约

  二年勑刘冲禄管领卢沟河禁人盗决犯者以违制论按卢沟河其源出于代地名曰小黄河以流浊故也自奉圣州界流入宛平县境至都城四十里东麻谷分为二泒其桥建于金明昌三年三月工成勑命名曰广利官建东西廊令人居之始行盐法二年庚寅