Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Wu Gao Jie 五诰解

Wu Gao Jie 五诰解

Price :
Free

Author

Yang Jian 宋-杨简


FormatDESCRIPTION

  惟三月哉生魄周公初基作新大邑于东国洛四方民大和会侯甸男采卫百工播民和见士于周
  大司马九畿之籍方千里曰国畿其外方五百里曰侯畿又其外方五百里曰甸畿又其外方五百里曰男畿又其外方五百里曰采畿又其外方五百里曰卫畿又其外方五百里曰蛮畿又外曰夷畿又外曰镇畿又外曰蕃畿侯甸男采卫之百官播率其民和悦各以其事来见于周士与事同音古者同音之字多同义犹舜典堲即疾音诗节南山节即截音
  周公咸勤乃洪大诰治
  五服之人远来劳勤周公咸抚劳之勤犹荣也孔安国曰因大封命大诰以治道苏氏曰以上皆洛诰文简编脱误也
  王若曰孟侯朕其弟小子封
  若顺也顺为道逆非道殷周以来常言发端多用此周公以王命告而其实皆周公之言故曰孟侯朕其弟小子封康叔成王叔父孟长也于诸侯为长皋陶亦自称朕古者人臣常称康叔周公之弟封名
  惟乃丕显考文王克明德慎罚
  赏善罚恶为治大端赏不及善罚不当罪则人心大不服矣明德显用有德者
  不敢侮鳏寡庸庸祗祗威威显民
  有功庸者显庸之宜祗敬者祗敬之宜威惩者威惩之赏善罚恶如此民皆知之是谓显民显者明著也