Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Qiu Wen Zhuang Gong Ji 丘文庄公集

Qiu Wen Zhuang Gong Ji 丘文庄公集

Price :
$0.99

Author

Qiu Jun 明-丘浚


FormatDESCRIPTION

  臣窃见宋儒真德秀所撰大学衍义四十三卷于大学八条目中有格物致知之要诚意正心之要修身之要齐家之要而于治国平天下之要阙焉臣不揆愚陋窃仿德秀凡例采辑五经诸史百氏之言补其阙略以为治国平天下之要立为十二目曰正朝廷曰正百官曰固邦本曰制国用曰明礼乐曰秩祭祀曰崇教化曰备规制曰慎刑宪曰严武备曰柔远方曰成功化又于各目之中分为条件凡一百十有九共为书一百六十卷补前书一卷目录三卷总一百六十四卷名之曰大学衍义补所以补德秀前书之阙也前书主于理而不出乎身家之外故其所衍之义大而简臣之此书主于事而有以包乎天地之大故所衍之义细而详其详其简各惟其宜若合二书言之前书其体此书其用他今巳缮写完备谨撰表文一通附写卷首以进伏念臣浚远方下士叨冒朝廷厚禄六转官阶以至今官一家温饱三十余年今年近七旬常恐一日委命九泉有负国恩无以为报幸天假之以年以衰朽之余任师儒之职无政务之扰得以暇日纂成此编苐以性质昏庸学识迂僻加以老耄精力衰惫所见不能无偏所纂不能无误然区区一念忠君爱国之诚盖有出于言语文字之外者况臣所纂辑者非臣之私意杜譔无一而非古先圣贤经书史传之前言往事也参以本朝之制附以一得之愚虽曰掇拾古人之绪余亦或有以禆助圣政之万一伏望皇上宽其妄作之诛察其愿忠之意于清闲之燕时赐省览遇用人则检正百官之类遇理财则检制国用之
  类与凡臣庶有所建请朝廷有所区处各随其事而检其本类则一类之中条件之众必有古人之事合于今时之宜者矣于是审而择之酌古准今因时制宜以应天下之变以成天下之务而其大要则尤在于审察其几微之先焉易曰惟几也故能成天下之务此臣妄意著书之本指也臣之精力尽于此书皇上亲政之始而缮写适成盖有幸然也冐昧进献不敢自谓其皆可用傥采于千百之中用其一二见于施行以成治效使臣平生竭力尽瘁报国之忠得以少效其万分之一则臣学为有用而殁为不朽矣臣不胜恳悃愿效之至为此谨具本亲赍以所撰大学衍义补书四套计四十策随本上进谨具题知钦奉圣旨览卿所纂书考据精详论述该博有补于政治朕甚嘉之赏银二十两纻丝二表里书誊副本发福建布政司着书坊刊行礼部知道