Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Tang Wen Shi Yi Xu Shi 唐文拾遗续拾

Tang Wen Shi Yi Xu Shi 唐文拾遗续拾

Price :
$2.99

Author

Lu Xinyuan 清-陆心源


FormatDESCRIPTION

道士潘诞奏,悉达太子不能得佛,六年求道,方得成佛。是则道能生佛,佛由道成,道是佛之父师,佛乃道之子弟。故佛经云:“求於无上正真之道。”又云:“体解大道,发无上意。”外国语云“阿耨菩提”,晋音翻之“无上大道”。若以此验,道大佛小。於事可知。(《续高僧传》三十一)
○禁非礼祈祷诏
私家不得辄立妖神,妄设淫祀,非礼祈祷,一切禁断。龟易五兆之外,诸杂占亦皆禁止。(《唐会要》四十四)
○曲降十二军界诏
门下:朕膺籙受图,君临区宇,承凋弊之馀俗,拯黎元於涂炭,夕惕思乂,日旰忘劳。每念粟帛不丰,人多匮乏,干戈未戢,狱犴犹繁,纳隍之虑,无忘寝食。然而神皋奥区,京畿攸在,四方辐凑之所,万国朝宗之地。顷年薄伐,师旅荐兴,行役转输,不遑宁息,加以往因丧乱,条章废(下缺)。(《文馆词林》六百七十)
○问佛教何利益诏
弃父母之须发,去君臣之章服,利在何间之中?益在何情之外?损益二宜,请动妙释。(《续高僧传》三十二)
○先老后释诏
老教、孔教,此土先宗,释教后兴,宜崇客礼。令老先,次孔,末后释。(《续高僧传》三十一)
○置大中正敕
每州置大中正一人,掌知州内人物,以本州闻望者兼领,无品秩。(《唐会要》六十九)