Learn Mandarin Chinese With Rocket Chinese! www.rocketlanguages.com - No.1 Chinese Learning Product

Zhong Lun 中论

Zhong Lun 中论

Price :
Free

Author

Xu Gan 汉-徐干


FormatDESCRIPTION

  昔之君子成德立行身没而名不朽其故何哉学也学也者所以疏神达思怡情理性圣人之上务也民之初载其蒙未知譬如宝在于玄室有所求而不见白日照焉则群物斯辩矣学者心之白日也故先王立教官掌教国子教以六德曰智仁圣义中和教以六行曰孝友睦姻任恤教以六艺曰礼乐射御书数三教备而人道毕矣学犹也器不则无以为美观人不学则无以有懿德有懿德故可以经人伦为美观故可以供神明故书曰若作梓材既勤朴斲惟其涂丹癯夫听黄钟之声然后知击缶之细视衮龙之文然后知被褐之陋涉庠序之教然后知不学之困故学者如登山焉动而益高如寤寐焉久而愈足顾所由来则杳然其远以其难而懈之误且非矣诗云高山仰止景行行止好学之谓也倦立而思远不如速行之必至也矫首而飞不如循雌之必获也孤居而愿智不如务学之必达也故君子心不苟愿必以求学身不苟动必以从师言不苟出必以博闻是以情性合人而德音相继也孔子曰弗学何以行弗忠何以得小子勉之斯可谓师人矣马虽有逸足而不闲舆则不为良骏人虽有美质而不习道则不为君子故学者求习道也若有似乎画釆玄黄之色既着而纯皓之体斯亡敝而不渝孰知其素欤子夏曰日习则学不忘自勉则身不堕亟闻天下之大言则志益广故君子之于学也其不懈犹上天之动犹日月之行终身亹亹没而后已故虽有其才而无其志亦不能兴其功也志者学之师也才者学之徒也学者不患才之不赡而患志之不立是以为之者亿●而成之者无几故君子必立其志易曰君子以自强不息大乐之成非取乎一音嘉膳之和非取乎一味圣人之德非取乎一道故曰学者所以总群道也群道统乎已心群言一乎已口唯所用之故出则元亨处则利贞默则立象语则成文述千载之上若共一时论殊俗之类若与同室度幽明之故若见其情原治乱之渐若指已效故诗曰学有缉熙于光明其此之谓也夫独思则滞而不通独为则困而不就人心必有明焉必有悟焉如火得风而炎炽如水赴下而流速故太昊观天地而画八卦燧人察时令而钻火帝轩闻凤鸣而调律仓颉视鸟迹而作书斯大圣之学乎神明而发乎物类也贤者不能学于远乃学于近故以圣人为师昔颜渊之学圣人也闻一以知十子贡闻一以知二斯皆触类而长之笃思而闻之者也非唯贤者学于圣人圣人亦相因而学也孔子因于文武文武因于成汤成汤因于夏后夏后因于尧舜故六籍者群圣相因之书也其人虽亡其道犹存今之学者勤心以取之亦足以到昭明而成博达矣凡学者大义为先物名为后大义举而物名从之然鄙儒之博学也务于物名详于器械矜于诂训摘其章句而不能统其大义之所极以获先王之心此无异乎女史诵诗内竖传令也故使学者劳思虑而不知道费日月而无成功故君子必择师焉